POSLOVNA INFORMATIKA

predavači:

prof. dr Rade Stankić

rstankic@ekof.bg.ac.rs

doc.dr Aleksandra Zečević

azecevic@ekof.bg.ac.rs

predmetni e-mail

Poslovna informatika je predmet koji se izučava na drugoj godini smera statistika i informatika, na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Ovaj predmet sadrži 60 časova predavanja i 30 časova vežbi, koje se održavaju u prostorijama računskog centra. Predmet je obavezan i polaže se kako usmeni, tako i praktični deo ispita.
Osnove izučavanja ovog predmeta su sledeće:
- Informatika, računarstvo, kibernetika. Informatika, računarstvo, kibernetika - osnovni pojmovi; osnovni pojmovi iz teorije informacija. Predstavljanje informacija. Razvoj računara; arhitektura i rad računara. Pojam algoritma, programi, programiranje i programski jezici, sistemska programska podrška, aplikativni softver, baze podataka. Personalni računari - osnovna podrška savremene poslovne informatike.
- Informacioni sistemi. Pojam informacione tehnologije i informacionih sistema. Informacioni sistemi i poslovni sistemi. Prikupljanje i korišćenje informacija u poslovnim informacionim sistemima. Oblikovanje, organizacija, vrste i razvoj informacionih sistema. Upravljanje informacionim sistemima, načini obrade podataka i karakteristike informacionih sistema. Projektovanje informacionih sistema. Telekomunikaciona tehnologija. Računarske mreže. Elektronska razmena podataka (EDI). Informacioni sistemi u trgovini. Informacioni sistemi i carinski sistem. Informacioni sistemi i međunarodni robni saobraćaj. Informacioni sistemi u bankarstvu. Informacioni sistemi i platni promet. Informacioni sistemi i turizam. Zaštita informacionih sistema.
- Operativni sistemi. Operativni sistem WINDOWS. Struktura operativnog sistema WINDOWS. Operativni sistem UNIX. Karakteristike operativnog sistema UNIX. Struktura operativnog sistema UNIX.
- Programi za tabelarna izračunavanja i obradu teksta. Obrada teksta na računaru. Rad sa grafičkim objektima. Programi za radne tabele (EXCEL). Formiranje i čuvanje tabela. Korišćenje formula i ugrađenih funkcija. Izrada grafikona. ''Šta-ako'' analiza. Rešavanje složenih problema pomoću Solver-a. Pravljenje prezentacije na Internetu.
- Upravljački sistemi baza podatka. Vrste upravljačkih sistema baza podataka. Veze između podataka - relacije. Upravljački sistem baze podataka. Kreiranje baze podataka. Kreiranje tabela. Kreiranje i povezivanje tabela baze podataka. Ekranski formulari za unos podataka. Pretraživanje zapisa. Kreiranje upita. Kreiranje izveštaja.
- Programiranje u programskom jeziku VBA. Rad sa stringovima. Datumi i vreme. Rad sa brojevima. Pretraživanje i sortiranje u VBA. Korišćenje modula klasa u VBA. Formiranje dinamičkih struktura podataka korišćenjem modula klasa. Dobijanje i postavljanje sistemskih informacija. Rad sa diskovima i datotekama. Rad sa bazom Regystry. Multimedijske aplikacije.
- Globalne računarske mreže - INTERNET. Programiranje poslovnih aplikacija u globalnom okruženju. WEB - aplikacije. Upravljanje WEB lokacijom (Web Expression). Programi za korišćenje Internet servisa. Koncept hipermedija. WEB i poslovanje preduzeća. Ekonomski potencijali Interneta. Digitalna ekonomija. Umreženo poslovanje. Elektronsko poslovanje. Elektronska trgovina i elektronsko bankarstvo. Mobile Business i Mobile E-Commerce. SAP R/3 komponentni softver za optimizaciju poslovnog procesa. Perspektive i trendovi primene informacione tehnologije u poslovanju.


LITERATURA: dr Rade Stankić, Poslovna informatika, Ekonomski fakultet, 2012.

Nazad